تقویم آموزشی نیمسال اول 97-98

آئین نامه ای دوره دکتری تخصصی

-----------------------------------------------------

دروس ارائه شده مربوط به رشته های زیست شناسی

دروس ارائه شده در نیمسال 981 مقطع کارشناسی رشته های زیست شناسی جانوری -گیاهی-سلولی مولکولی

ادامه - دروس ارائه شده در نیمسال 981 مقطع کارشناسی رشته های زیست شناسی جانوری -گیاهی-سلولی مولکولی

دروس ارائه شده در نیمسال 981 کارشناسی ارشد زیست شناسی  جانوری

دروس ارائه شده در نیمسال 981 کارشناسی ارشد زیست شناسی  گیاهی

دروس ارائه شده در نیمسال 981 دکتری زیست شناسی  جانوری

دروس ارائه شده در نیمسال 981 دکتری زیست شناسی  گیاهی

-----------------------------------

دروس ارائه شده مربوط به رشته علوم زمین

لیست عناوین وبرنامه هفتگی وامتحانی دروس ارائه شده در نیمسال 981 مقطع کارشناسی رشته علوم زمین

لیست عناوین وبرنامه هفتگی وامتحانی دروس ارائه شده نیمسال 981 مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم زمین

لیست عناوین وبرنامه هفتگی وامتحانی دروس ارائه شده نیمسال 981  مقطع  دکتری رشته علوم زمین