اعضای هیأت علمی

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۹ مورد.
نام خانوادگینامرتبهرشته
بابائیاسماعیلدانشیارژنتیک مولکولی
بانان خجستهسیدمهدیدانشیارعلوم تشریح (بافت شناسی و جنین شناسی)
بنامولائیپریسااستادیاراکولوژی- حشره شناسی
جبارپور بنیادیمرتضیداتشیارژنتیک
حاتمی نعمتیحمیرادانشیارفیزیولوژی جانوری
حسینپور فیضیمحمد علیاستادرادیوبیولوژی
حقیمهدیاستادیارژنتیک
خاکپایرقیهاستادیارفیزیولوژی جانوری
خلج کندریمحمداستادیارژنتیک مولکولی
دهقانغلامرضااستادبیوشیمی