اعضای هیأت علمی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
نام خانوادگینامرتبهرشته
حاجی بلندرقیهدانشیارفیزیولوژی گیاهی
رازقیجعفراستادیاربیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژی
صالحیسیدیحییاستادیارفیزیولوژی گیاهی
فرساد اخترنادراستادیاراصلاح نباتات(ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک)
متفکرآزادروح الهاستادیاربیوشیمی
محجل شجاءهانیهاستادیاربیولوژی سلولی و مولکولی- بیوتکنولوژی
محجل کاظمیالهاماستادیارسلولی- تکوینی گیاهی
موافقیعلیاستادسیتوفیزیولوژی
نصرتیهوشنگدانشیارسیستماتیک گیاهی