اعضای هیأت علمی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
نام خانوادگینامرتبهرشته
عطازادهاحساناستادیاراکولوژی و محیط زیست
محجل کاظمیالهاماستادیارسلولی- تکوینی گیاهی
رازقیجعفراستادیاربیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژی
حاجی بلندرقیهدانشیارفیزیولوژی گیاهی
متفکرآزادروح الهاستادیاربیوشیمی
صالحیسیدیحییاستادیارفیزیولوژی گیاهی
موافقیعلیاستادسیتوفیزیولوژی
فرساد اخترنادراستادیاراصلاح نباتات(ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک)
محجل شجاءهانیهاستادیاربیولوژی سلولی و مولکولی- بیوتکنولوژی
نصرتیهوشنگدانشیارسیستماتیک گیاهی