اعضای هیأت علمی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
نام خانوادگینامرتبهرشته
موافقیعلیاستادسیتوفیزیولوژی
رازقیجعفراستادیاربیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژی
صالحیسیدیحییاستادیارفیزیولوژی گیاهی
فرساد اخترنادراستادیاراصلاح نباتات(ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک)
متفکرآزادروح الهاستادیاربیوشیمی
محجل شجاءهانیهاستادیاربیولوژی سلولی و مولکولی- بیوتکنولوژی
محجل کاظمیالهاماستادیارسلولی- تکوینی گیاهی
عطازادهاحساناستادیاراکولوژی و محیط زیست
حاجی بلندرقیهدانشیارفیزیولوژی گیاهی
نصرتیهوشنگدانشیارسیستماتیک گیاهی