اعضای هیأت علمی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
نام خانوادگینامرتبهرشته
فرساد اخترنادراستادیاراصلاح نباتات(ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک)
عطازادهاحساناستادیاراکولوژی و محیط زیست
متفکرآزادروح الهاستادیاربیوشیمی
محجل شجاءهانیهاستادیاربیولوژی سلولی و مولکولی- بیوتکنولوژی
رازقیجعفراستادیاربیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژی
محجل کاظمیالهاماستادیارسلولی- تکوینی گیاهی
موافقیعلیاستادسیتوفیزیولوژی
نصرتیهوشنگدانشیارسیستماتیک گیاهی
حاجی بلندرقیهدانشیارفیزیولوژی گیاهی
صالحیسیدیحییاستادیارفیزیولوژی گیاهی