اعضای هیأت علمی

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
نام خانوادگینامرتبهرشته
اصغری کلجاهیابراهیمدانشیارزمین شناسی مهندسی
اصغری مقدماصغراستادآب شناسی
برزگریقدرتاستادیارزمین شناسی مهندسی
جمیریرحیممربیژئوفیزیک
جهانگیریاحمداستادپترولوژی
حاجی علی اوغلیربابدانشیارپترولوژی
حسنپورصدقیمحمداستادیارژئوفیزیک- زلزله شناسی
حسین زادهمحمدرضااستادزمین شناسی اقتصادی
زمانیبهزاددانشیارزمین شناسی تکتونیک
سیاه چشمکمالاستادیارزمین شناسی اقتصادی