دفتر تلفن

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۳ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمت
1آقای دکتر غلامرضادهقانرئیس دانشکده
2آقای دکتر غلامرضادهقانمعاون آموزش
3آقای دکتر احمدجهانگیریمعاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی
4خانم مهدیهرفیعیرئیس اداره آموزش و دانشجویان
5آقای دکتر عطااللهندیریمدیر گروه زمین شناسی
6آقای دکتر جعفررازقیمدیرگروه علوم گیاهی
7آقای دکتر رضاصفرعلیزادهمدیر گروه علوم جانوری
8رئیس امور اداری دانشکده
9مسئول دفتر دانشکده
10آقای علیرضاجهان یارمسئول IT دانشکده