دفتر تلفن

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۳ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمت
1آقای دکتر غلامرضادهقانرئیس دانشکده
2آقای دکتر محمدحسنپور صدقیمعاون آموزش و تحصیلات تکمیلی
3آقای دکتر غلامرضازرینیمعاون پژوهشی و فناوری
4خانم مهدیهرفیعیرئیس اداره آموزش و دانشجویان
5آقای دکتر عطااللهندیریمدیر گروه زمین شناسی
6آقای دکتر جعفررازقیمدیرگروه علوم گیاهی
7آقای دکتر رضاصفرعلیزادهمدیر گروه علوم جانوری
8آقای شاهرخکلجاهیرئیس اداره خدمات اداری و مالی
9مسئول دفتر دانشکده
10مسئول IT دانشکده