اسامی کارکنان

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیپست سازمانی
1آقای شاهرخکلجاهیرئیس ادراه خدمات اداری و مالی
2خانم رقیهاسدزادهکارشناس آموزش جانوری
3آقای مرتضیامینی نیاکارشناس آزمایشگاه
4آقای مقصوداورجیکارشناس ارشد آزمایشگاه (گروه علوم زمین)
5خانم پروینآذرفامکارشناس مسئول آزمایشگاه(گروه علوم جانوری)
6خانم ندابصیرکارشناس خدمات آموزشی
7خانم باهرهپاسبانیکارشناس مسئول آزمایشگاه(گروه علوم گیاهی)
8آقای اسماعیلجعفرپورکارشناس مسئول کتابداری(مسئول کتابخانه)
9مسئول IT دانشکده
10آقای یونسچراغیمسئول خدمات