معرفی

تلفن:  3356031 - 0411
دورنگار:  3356027 - 0411
مدیرگروه: دکتر جعفر رازقی

jafar_razeghi@tabrizu.ac.ir

 

گروه آموزشی زیست شناسی علوم گیاهی فعالیت خود را از سال 1345 شمسی با نام گروه زیست شناسی در دانشکدۀ علوم پایۀ دانشگاه تبریز آغاز کرده است. این گروه از سال 1348 تحت نام علوم گیاهی به فعالیت های آموزشی خود ادامه می دهد و در حال حاضر در مقاطع و گرایش های ذیل دانشجو می پذیرد:
کارشناسی: گرایش های زیست شناسی عمومی و زیست شناسی گیاهی.
کارشناسی ارشد: گرایش های فیزیولوژی گیاهی، اکولوژی، سیستماتیک و سلولی، تکوینی گیاهی.
دکتری: گرایش فیزیولوژی گیاهی و سلولی، تکوینی گیاهی.

 


اهداف تأسیس گروه
باتوجه به نیاز روزافزون به دانش زیست شناسی گیاهی در زمینه های منابع طبیعی، محیط زیست و کشاورزی، ضروری می نمود که کلیۀ شاخه های تحت پوشش این علم نظیر رده بندی گیاهی، فیزیولوژی گیاهی، سلول شناسی گیاهی، ژنتیک و بیوتکنولوژی گیاهی و ...  در گروه مستقلی قرار گیرند. بنابراین به منظور تربیت نیروی متخصص مورد نیاز جهت پیشرفت علمی کشور این گروه ایجاد شد.
مباحث آموزشی گروه
در این گروه مباحث مختلفی چون رده بندی گیاهی، فیزیولوژی گیاهی، سلول شناسی گیاهی، ارگانوژنز گیاهی، بیوشیمی، ژنتیک، بیوتکنولوژی و کلیۀ مطالعات مربوط به علوم گیاهی و زیست گیاهی مورد مباحثه قرار می گیرد.

زمینه های پژوهشی
استادان و دانشجویان این گروه در زمینه های مختلفی مانند فیزیولوژی گیاهی، سیستماتیک گیاهی، رابطه گیاه و محیط، سیتولوژی و مورفوژنز گیاهی، بیوشیمی گیاهی، ژنتیک مولکولی، کشت بافت گیاهی  و سایر حوزه های بیوتکنولوژی پژوهش می کنند.

 اعضای هیئت علمی گروه زیست شناسی علوم گیاهی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

رتبه علمی

پست الکترونیکی

1

دکتر رقیه حاجی بلند

 فیزیولوژی گیاهی

 دانشیار

 ehsan@tabrizu.ac.ir

2

دکتر علی موافقی

 سیتوفیزیولوژی

استاد

 movafeghi@tabrizu.ac.ir

3

دکتر هوشنگ نصرتی

سیستماتیک گیاهی

دانشیار

 hnosrati@tabrizu.ac.ir 

4

دکتر سیدیحیی صالحی 

  فیزیولوژی گیاهی

 استادیار

 y_salehi@tabrizu.ac.ir

5

دکتر هانیه محجل شجاء

بیولوژی سلولی و مولکولی- بیوتکنولوژی

 استادیار

h_mohajjel@tabrizu.ac.ir

6

 دکتر نادر فرساد اختر

اصلاح نباتات(ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک) 

 استادیار

nader_farsad@tabrizu.ac.ir 

7

دکتر روح اله متفکرآزاد

 بیوشیمی

 استادیار

rmotafakker@tabrizu.ac.ir

8

 دکتر جعفر رازقی

 بیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژی

استادیار 

jafar_razeghi@tabrizu.ac.ir 

9

 الهام محجل کاظمی

 سلولی- تکوینی گیاهی

 استادیار

 e.mohajelkazemi@tabrizu.ac.ir