اعضای هیأت علمی

نام خانوادگینامرتبهرشتهتلفنپست الکترونیکیوب سایت
بابائیاسماعیلدانشیارژنتیک مولکولی041-33392686babaei@tabrizu.ac.irhttps://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?babaei
بانان خجستهسیدمهدیدانشیارعلوم تشریح (بافت شناسی و جنین شناسی)041-33392687smbanan@tabrizu.ac.irhttps://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?smbanan
بنامولائیپریسااستادیاراکولوژی- حشره شناسی041-p.benamolaei@tabrizu.ac.ir
جبارپور بنیادیمرتضیداتشیارژنتیک041-33357622jabbarpour@tabrizu.ac.irhttps://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?bonyadi
حاتمی نعمتیحمیرادانشیارفیزیولوژی جانوری041-33392740h_hatami@tabrizu.ac.irhttps://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?hhatami
حسینپور فیضیمحمد علیاستادرادیوبیولوژی041-33362280pourfizi@eastp.irhttps://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?pourfeizi
حقیمهدیاستادیارژنتیک041-mehdihaghi@tabrizu.ac.ir
خاکپایرقیهاستادیارفیزیولوژی جانوری041-33392745rkhakpay@yahoo.comhttps://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?khakpay
خلج کندریمحمداستادیارژنتیک مولکولی041-33392674khalaj49@gmail.comhttps://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?khalaj
دهقانغلامرضااستادبیوشیمی041-33392739gdehghan@tabrizu.ac.irhttps://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?gdehghan
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۸ مورد.