اعضای هیأت علمی

نام خانوادگینامرتبهرشتهتلفن
حاجی بلندرقیهدانشیارفیزیولوژی گیاهی041-
رازقیجعفراستادیاربیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژی041-
صالحیسیدیحییاستادیارفیزیولوژی گیاهی041-
فرساد اخترنادراستادیاراصلاح نباتات(ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک)041-
متفکرآزادروح الهاستادیاربیوشیمی041-
محجل شجاءهانیهاستادیاربیولوژی سلولی و مولکولی- بیوتکنولوژی041-
محجل کاظمیالهاماستادیارسلولی- تکوینی گیاهی041-
موافقیعلیاستادسیتوفیزیولوژی041-
نصرتیهوشنگدانشیارسیستماتیک گیاهی041-
عطازادهاحساناستادیاراکولوژی و محیط زیست04133392701
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.