اعضای هیأت علمی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
نام خانوادگینامرتبهرشتهتلفن
اصغری کلجاهیابراهیمدانشیارزمین شناسی مهندسی041-33392724
اصغری مقدماصغراستادآب شناسی041-33392731
برزگریقدرتاستادیارزمین شناسی مهندسی041-33392738
جمیریرحیممربیژئوفیزیک041-
جهانگیریاحمداستادپترولوژی041-33392723
حاجی علی اوغلیربابدانشیارپترولوژی041-33392404
حسنپورصدقیمحمداستادیارژئوفیزیک- زلزله شناسی041-
حسین زادهمحمدرضااستادزمین شناسی اقتصادی041-
زمانیبهزاددانشیارزمین شناسی تکتونیک041-33392700
سیاه چشمکمالاستادیارزمین شناسی اقتصادی041-33392693