اعضای هیأت علمی

نام خانوادگینامرتبهرشتهتلفنپست الکترونیکی
اصغری کلجاهیابراهیمدانشیارزمین شناسی مهندسی041-33392724e-asghari@tabrizu.ac.ir
اصغری مقدماصغراستادآب شناسی041-33392731moghaddam@tabrizu.ac.ir
برزگریقدرتاستادیارزمین شناسی مهندسی041-33392738Gbarzegari@gmail.com
جمیریرحیممربیژئوفیزیک041-r.jomeiri@tabrizu.ac.ir
جهانگیریاحمداستادپترولوژی041-33392723a_jahangiri@tabrizu.ac.ir
حاجی علی اوغلیربابدانشیارپترولوژی041-33392404hajialioghli@tabrizu.ac.ir
حسنپورصدقیمحمداستادیارژئوفیزیک- زلزله شناسی041-hassanpour_mhd@tabrizu.ac.ir
حسین زادهمحمدرضااستادزمین شناسی اقتصادی041-g_hosseinzadeh@tabrizu.ac.ir
زمانیبهزاددانشیارزمین شناسی تکتونیک041-33392700b.zamani@tabrizu.ac.ir
سیاه چشمکمالاستادیارزمین شناسی اقتصادی041-33392693kl_siahcheshm@tabrizu.ac.ir
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۴ مورد.