مدارک آموزشی

تعداد بازدید:۱۴۷۱

مدارک مورد نیاز آموزش دانشکده در موضوعات زیر:

مدارک لازم برای دریافت هزینه­ های فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت خارج از کشور دانشجوی دوره دکتری
مدارک درخواست شرکت در کنفرانس،کنگره وسمینارخارجی
مدارک لازم برای انعکاس درخواست فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان دکتری به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه
مدارک لازم برای بررسی درخواست مهمان ترم//انتقال دائم دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه‍‍‍‍‍های دیگر به دانشگاه تبریز
مدارک انعکاس درخواست تسویه حساب فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل یا خارج کشوردانشجوی دوره دکتری
مدارک لازم برای درخواست استعلام از محل تحقیق فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل کشور دانشجویان دکتری
مدارک لازم برای درخواست انتقال دائم
مدارک درخواست تغییر زمان ومکان فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت خارج از کشور دانشجوی دوره دکتری
مدارک لازم برای درخواست تمدید فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان دکتری از مدیریت تحصیلات تکمیلی
مدارک لازم برای درخواست صدور مجوز خروج از کشور جهت فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت خارج از کشور از مدیریت تحصیلات تکمیلی
مدارک درخواست صدور گواهی اشتغال به تحصیل به زبان انگلیسی
مدارک لازم برای درخواست مهمان ترم در دانشگاه دیگر
مدارک لازم برای صدور مجوز  مرخصی با احتساب در سنوات بار اول دانشجویان دکتری جهت ارجاع به کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه
مدارک لازم برای صدور مجوز حذف ترم //حذف نمره صفر//انتخاب واحد با تاخیر//ثبت نمره با تاخیر//ترمیم معدل کل جهت طرح در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
مدارک لازم برای صدور مجوز مرخصی با احتساب در سنوات بار دوم دانشجویان کارشناسی ارشد جهت ارجاع به کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه
مدارک لازم برای صدور مجوز مرخصی با احتساب درسنوات بار اول دانشجویان دکتری جهت ارجاع به کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه
مدارک لازم برای صدور مجوز تمدید سنوات دانشجویان کارشناسی ارشد ودکتری جهت ارجاع به کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه
مدارک لازم برای موافقت با درخواست فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل کشور دانشجوی دانشگاه دیگر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

آخرین ویرایش۱۰ دی ۱۳۹۷