دفتر تلفن


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمت
1آقای دکتر احمدجهانگیریرئیس دانشکده
2آقای دکتر سیدمهدیبانان خجستهمعاون آموزش و تحصیلات تکمیلی
3آقای دکتر عطاللهندیریمعاون پژوهشی و فناوری
4خانم مهدیهرفیعیرئیس اداره آموزش و دانشجویان
8آقای شاهرخکلجاهیرئیس اداره خدمات اداری و مالی
5آقای دکتر علیکدخداییمدیر گروه زمین شناسی
6آقای دکتر سیدیحییصالحی لیسارمدیرگروه علوم گیاهی
7آقای دکتر رضاصفرعلیزادهمدیر گروه علوم جانوری
9رقیهاسدزادهمسئول دفتر دانشکده و دبیرخانه
10رضاعلی بابائیمسئول IT دانشکده