دفتر تلفن

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
1آقای دکتر احمدجهانگیریرئیس دانشکده041-33392717
2آقای دکتر سیدمهدیبانان خجستهمعاون آموزش و تحصیلات تکمیلی041-33392716
3آقای دکتر علیکدخدائیمعاون پژوهشی و فناوری041-33392723
4خانم مهدیهرفیعیرئیس اداره آموزش و دانشجویان041-33392682
8آقای شاهرخکلجاهیرئیس اداره خدمات اداری و مالی0411-3392690
5آقای دکتر علیکدخداییمدیر گروه زمین شناسی041-33392703
6آقای دکتر سیدیحییصالحی لیسارمدیرگروه علوم گیاهی041-33392706
7آقای دکتر رضاصفرعلیزادهمدیر گروه علوم جانوری041-33392728
9رقیهاسدزادهمسئول دفتر دانشکده و دبیرخانه041-33392742
10رضاعلی بابائیمسئول IT دانشکده041-33392676
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۴ مورد.