اسامی کارکنان


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۹ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیحوزه کاریپست سازمانی
1شاهرخکلجاهیحوزه اداریرئیس اداره خدمات اداری و مالی
2رقیهاسدزادهحوزه اداریمسئول دفتر
3رضاعلی بابائیحوزه اداریمسئول IT دانشکده
4محمدمعصومیحوزه اداریمسئول خدمات و انبار
5ابوالفضلخلیلی فائزیحوزه مالیکارپرداز
6مهدیهرفیعیحوزه آموزشیرئیس اداره آموزش و دانشجویان
7ندابصیرحوزه آموزشیکارشناس خدمات آموزشی
8آرزونقیلیحوزه آموزشیکارشناس خدمات آموزشی
9مرتضیامینی نیاحوزه آموزشیکارشناس آموزشی گروه علوم زمین
11اسماعیلجعفرپورکتابخانهکارشناس مسئول کتابداری(مسئول کتابخانه)