اسامی کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیحوزه کاریپست سازمانیتلفن
1شاهرخکلجاهیحوزه اداریرئیس اداره خدمات اداری و مالی041-33392690
2رقیهاسدزادهحوزه اداریمسئول دفتر0411-3392690
3رضاعلی بابائیحوزه اداریمسئول IT دانشکده041-33392676
4محمدمعصومیحوزه اداریمسئول خدمات و انبار
5ابوالفضلخلیلی فائزیحوزه مالیکارپرداز
6مهدیهرفیعیحوزه آموزشیرئیس اداره آموزش و دانشجویان041-33392682
7ندابصیرحوزه آموزشیکارشناس خدمات آموزشی041-33392683
8آرزونقیلیحوزه آموزشیکارشناس خدمات آموزشی041-33392675
9مرتضیامینی نیاحوزه آموزشیکارشناس آموزشی گروه علوم زمین041-33392684
11اسماعیلجعفرپورکتابخانهکارشناس مسئول کتابداری(مسئول کتابخانه)041-33392705
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۹ مورد.